NodeCore PoW Mining Pool

DASHBOARD
BLOCKS
MINER RANKING
PROFIT CALCULATOR
SUPPORT
GETTING STARTED
FAQ

Veriblock VBK Mining Pool
Point your miners to dabpool.com:8501
Note: Click on your miner address for stats.

240,374G Average

Difficulty (last 48h)
262,1%
(last 24h)
241,6%
(last week)
115,7%
(last month)

USD 0,008 Average

VBK -> USD (last 48h)

Average 0,007 EUR

VBK -> EUR (last 48h)
-4,2%
(USD 24h)
3,3%
(USD week)
-3,8%
(EUR 24h)
2,9%
(EUR week)

VBK 45,841 Average

VBK Daily revenue 1GH/s (last 48h)

USD 0,36 Average

USD daily Revenue 1GH/s

Average 0,32 EUR

EUR daily revenue 1GH/s
Current Round 364
Mining Block # 691,952
Last Block # 691,951
Last Block 00000000000068C483A5A8541DDCDB35229489B2CB603B75

Recent Rounds Summary

ROUND 364 (CURRENT)

Worker

Shares

Percent

V7zhn4xi95N21VgbGsyTKv5CZ72AVn 6 0.0
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 30,884 100.0
TOTAL 30,890 100.0

ROUND 363

Block 000000000000A30790142E044593D99ED5A64C220C684FD2 (Nov 23, 2019 1:10:46 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

VF1xBV4psC9sZiSUGzHBeAemhEVexh 1,406 0.8 0.00 GH/s
VCYMjSYSHmiXcP9hY9jPJxUqu8Vyt9 57 0.0 0.00 GH/s
V5XXZyzt5MhZsuFKxKRKDid4QGzCg8 6 0.0 0.00 GH/s
V42DrbxEWM5md4AqqZq9Qd4VXEv51q 591 0.3 0.00 GH/s
V8wB8DP56Cs9VrwyrXVsLTQ3e5Ngj5 47 0.0 0.00 GH/s
VDLeQv65YRLHoNySwxkBYKqryBkFqY 906 0.5 0.00 GH/s
VZ9a9ykJoXQLFz715Z47bK4Bkq6NsF 17 0.0 0.00 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 168,570 96.4 0.11 GH/s
VBrquidKBKTA55UE5mAqUMLibyLkBM 1,673 1.0 0.00 GH/s
VAVCLh27Dn13Y1H6ckRnVRWUWAQQPm 709 0.4 0.00 GH/s
VEJV9nB4AuAw6wFquDUkp7wGT8udHS 6 0.0 0.00 GH/s
V5sZXTuMAtwwjpdYquSNnsf41cLc5G 826 0.5 0.00 GH/s
TOTAL 174,814 100.0 0.11 GH/s

ROUND 362

Block 00000000000018420308874B06B42A299F72A374AA69C2E9 (Sep 7, 2019 8:46:30 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 7,171 100.0 6.78 GH/s
TOTAL 7,171 100.0 6.78 GH/s

ROUND 361

Block 0000000000009110C0A099659B45068EF99D7AAEE80DAB2F (Sep 7, 2019 7:30:46 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 154,666 100.0 6.87 GH/s
TOTAL 154,666 100.0 6.87 GH/s

ROUND 360

Block 00000000000050FE23A742C1541A566D92F1B3C5F2B0490B (Sep 6, 2019 4:40:19 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 39,473 100.0 6.85 GH/s
TOTAL 39,473 100.0 6.85 GH/s

ROUND 359

Block 000000000000499BD61F90688AAAED81174A7BC1D48B1CDE (Sep 6, 2019 9:47:49 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V4x9coVApvae9J5EmMcCx9emT7YXiZ 60 0.0 0.00 GH/s
V9Wa6PGBvjfbxyBBh7sdMvb1F5r996 82,449 27.8 2.63 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 213,987 72.2 6.82 GH/s
TOTAL 296,496 100.0 9.46 GH/s

ROUND 358

Block 0000000000000722E444F5CC123DDE8D8D9B19850F60A6E4 (Sep 4, 2019 8:23:05 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 446,824 99.8 6.49 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 745 0.2 0.01 GH/s
TOTAL 447,569 100.0 6.50 GH/s

ROUND 357

Block 000000000000B27C5E25D70D839ABFEEA6005CF5B27F54F6 (Sep 1, 2019 10:17:13 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 259,340 100.0 5.91 GH/s
TOTAL 259,340 100.0 5.91 GH/s

ROUND 356

Block 0000000000009F40F49B72495DF391148D4A7E9FA8F3F1E5 (Aug 30, 2019 5:58:15 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 11,087 100.0 7.23 GH/s
TOTAL 11,087 100.0 7.23 GH/s

ROUND 355

Block 00000000000069D3BFD455A9F3C6594BA55A6BD8BA6E5C2B (Aug 30, 2019 4:08:27 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 260,738 100.0 7.23 GH/s
TOTAL 260,738 100.0 7.23 GH/s

ROUND 354

Block 0000000000000403908185932C413E2A872456E41D355C55 (Aug 28, 2019 9:07:02 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 374,580 100.0 6.68 GH/s
TOTAL 374,580 100.0 6.68 GH/s

ROUND 353

Block 00000000000067720897DAEB7E9251AD10933AA155D4EC9B (Aug 25, 2019 2:10:42 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 358,102 99.5 7.21 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 1,683 0.5 0.03 GH/s
TOTAL 359,785 100.0 7.24 GH/s

ROUND 352

Block 0000000000006E8490A31D5F5440D03EA0F634198F8D904B (Aug 23, 2019 2:55:39 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 8,628 57.7 10.02 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 6,331 42.3 7.36 GH/s
TOTAL 14,959 100.0 17.38 GH/s

ROUND 351

Block 00000000000047DEE31D193BBCE5355F198C737CD2B4B714 (Aug 23, 2019 1:54:02 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 54,910 57.9 10.14 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 39,922 42.1 7.37 GH/s
TOTAL 94,832 100.0 17.51 GH/s

ROUND 350

Block 0000000000002BBB27E62EDAFD821A75E8DA3B4B43D61D9F (Aug 22, 2019 7:26:19 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 1,563 41.4 6.94 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 2,214 58.6 9.83 GH/s
TOTAL 3,777 100.0 16.78 GH/s

ROUND 349

Block 0000000000001C98E5128D628FF5524157125C696D282E57 (Aug 22, 2019 7:10:12 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 28,406 41.6 7.25 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 39,827 58.4 10.16 GH/s
TOTAL 68,233 100.0 17.40 GH/s

ROUND 348

Block 000000000000010986ED4B1E7BCA7CDDFF2B07683174F7A3 (Aug 22, 2019 2:29:33 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 23,257 42.2 7.27 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 31,888 57.8 9.96 GH/s
TOTAL 55,145 100.0 17.23 GH/s

ROUND 347

Block 000000000000708619F03ED500A952DB5E5C420C4C3858FA (Aug 22, 2019 10:40:24 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 38,285 57.4 9.84 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 28,444 42.6 7.31 GH/s
TOTAL 66,729 100.0 17.16 GH/s

ROUND 346

Block 000000000000690DD576E7A1E9E2AF0CBEBC265BF34685DE (Aug 22, 2019 6:01:58 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 137,566 55.5 7.01 GH/s
V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 110,146 44.5 5.61 GH/s
TOTAL 247,712 100.0 12.62 GH/s

ROUND 345

Block 0000000000007F81EE654E79A689E62F3FE300CB525B3679 (Aug 21, 2019 6:36:21 AM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 276,494 52.0 7.86 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 255,399 48.0 7.26 GH/s
TOTAL 531,893 100.0 15.13 GH/s

ROUND 344

Block 0000000000008C539DCE6CCB22688769972ECB4F4DB2000A (Aug 19, 2019 12:39:35 PM GMT)

Worker

Shares

Percent

Hash Rate

V8JZpu1zL3V87vW2vE2pCkwGi3St8R 84,615 57.4 9.84 GH/s
V7kuZxq5ZAqSbF52MRpCgsLHQJ2knJ 62,816 42.6 7.31 GH/s
TOTAL 147,431 100.0 17.15 GH/s